Vstup do systému:

Přihlášení

Klinická farmakologie a farmacie

Klin Farmakol Farm 2005; 19:

Lékové interakce warfarinu s kardiovaskulárními léky

Drug interactions between warfarin and cardiovascular drugs

David Suchý, MUDr. Zdenka Poklopová
Oddělení klinické farmakologie, FN Plzeň
Klíčová slova: Klíčová slova: warfarin, farmakodynamika, farmakokinetika, lékové interakce.

Warfarin patří do skupiny antagonistů vitaminu K. Podstatou jeho mechanizmu účinku je ovlivnění epoxid reduktázy a vitamin K reduktázy, dvou klíčových enzymů v metabolizmu vitaminu K. Warfarin je racemickou směsí s rozdílnými farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi. Vzhledem ke svému metabolizmu podléhá warfarin řadě interakcí na podkladě různých mechanizmů. Nejvýznamnější jsou interakce na podkladě inhibice jeho jaterního metabolizmu. Informovanost lékaře o těchto interakcích pomáhá eliminovat riziko vyplývající z přestřelené a neadekvátní antikoagulační léčby.

Warfarin is a member of a class of vitamin K antagonists and acts as an inhibitor of epoxide reductase and vitamin K reductase, two essential enzymes in vitamin K cycle. It is a racemic mixture of enantiomers which have different pharmacokinetic and pharmacodynamic properties. Due to its metabolism warfarin is susceptible to many drug interactions on different bases. Clinically most important interactions are those due to inhibition of its hepatic metabolism. Awareness of the interactions between warfarin and other medications may help to avoid the risk of excessive or inadequate anticoagulation.


Plná verze článku

« Návrat zpět »