Interv Akut Kardiol 2005; 4(4): 236-241

Koronarografické vyšetrenie po infarkte myokardu viedlo k diagnóze myxómu ľavej predsiene

Bihdan Lukáč1, Pavol Chňupa2
1 Interní oddělení Nemocnice Český Krumlov
2 Oddelenie neinvazívnej kardiológie, Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Úvod: Myxómy sú najčastejšie tumory srdca. Variabilný klinický obraz tvoria príznaky obštrukcie, embolizácie a celkové nešpecifické príznaky. Zriedkavou prvou manifestáciou môže byť aj akútny infarkt myokardu, ako popisujeme v kazuistike. Myxómy srdca môžu vytvárať neovaskularizácie, pozorovateľné pri koronarografii. Diagnostickou metódou voľby je transezofageálna echokardiografia (TEE). Chirurgická extirpácia je jedinou akceptovateľnou metódou liečby a je kuratívna. Opis prípadu: Päťdesiatsedemročná pacientka po prvom infarkte myokardu prednej steny bola vyšetrená koronarograficky. Nebola nájdená závažná stenóza či uzáver. Vedľajším nálezom bola nenápadná anomálna vaskularizácia napojená na dve vetvy pravej koronárnej tepny, ktorá vzbudila podozrenie na nádor v oblasti predsiení. Transtorakálne echokardiografické vyšetrenie bolo negatívne a neskôr nejednoznačné v dôkaze tumoróznej masy. Pomocou TEE bol diagnostikovaný a následne úspešne extirpovaný a histologicky verifikovaný pravý myxóm ľavej predsiene. Po 4 rokoch prekonala pacientka reinfarkt myokardu, koronarograficky opäť bez koronárnej stenózy nad 50 %, bez patologických vaskularizácií. TEE vylúčila recidívu myxómu srdca. Pacientka je po 5 rokoch sledovania bez klinických prejavov recidívy ochorenia.

Záver: Abnormálna koronárna vaskularizácia je detekovateľná pri koronarografii asi u polovice pacientov s myxómom srdca. Následné TEE vyšetrenie vedie k diagnóze a ku kuratívnej chirurgickej liečbe.

Klíčová slova: Kľúčová slova: koronarografia, myxóm srdca, myxóm predsiene, neovaskularizácia, patologická nádorová vaskularizácia, nádory srdca.

CORONARY ANGIOGRAPHY AFTER MYOCARDIAL INFARCTION LED TO DIAGNOSIS OF LEFT ATRIAL MYXOMA.

Introduction: Myxomas are the most frequent cardiac tumours. The variable clinical picture includes symptoms of obstruction, embolisations and nonspecific constitutional signs. Rarely, the first manifestation may also be acute myocardial infarction, as we describe in this case report. Myxomas can create neovascularisations, visible by coronary angiography. Transesophageal echocardiography (TEE) is the diagnostic procedure of choice. Therapy is surgical.

Case report: Coronary angiography after myocardial infarction very rarely arouses suspicion of cardiac myxoma. A 57-year-old female patient after first anterior myocardial infarction was evaluated by coronary angiography. No serious stenoses or occlusions were found. An accidental finding was abnormal vascularisation from two branches of the right coronary artery (RCA) which led to the suspicion of tumour in the atria. First transthoracic echocardiography was negative and subsequent echocardiography yielded a doubtful result. TEE revealed left atrial myxoma. After successful surgical removal diagnosis of true myxoma was verified. Four years later, the patient underwent myocardial reinfarction. Coronary angiography revealed no serious coronary stenosis over 50 %. No abnormal vascularisations were seen. Transesophageal echocardiography ruled out recurrence of cardiac myxoma.

Conclusion: Abnormal coronary vascularisations are visible on coronary angiography in about 50 % of patients with cardiac myxoma. Subsequent transesophageal echocardiography leads to diagnosis and to curative surgical treatment.

Keywords: Key words: coronary angiography, cardiac myxoma, atrial myxoma, neovascularisation, pathologic tumor vascularisation, cardiac tumors, transesophageal echocardiography.

Zveřejněno: 1. leden 2006


Reference

 1. Reynen K. Frequency of primary tumors of the heart. Am J Cardiol 1996; 77: 107-107. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Molina JE, Edwards JE, Ward HB. Primary cardiac tumors: experience at the University of Minnesota. Thorac Cardiovasc Surg 1990; 38 Suppl 2: 183-191. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Hall RJ, Cooley DA, McAllister Jr HA, Frazier OH, O'Rourke RA. Neoplastic heart disease. Hurst's The Heart 2004. Dostupné na internetu z URL: http://online.statref.com/document.aspx?fxid=67&docid=1858.
 4. Pinede L, Duhaut P, Loire R. Clinical presentation of left atrial cardiac myxoma. A series of 112 consecutive cases. Medicine (Baltimore) 2001; 80: 159-172. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Křížová B, Frídl P, Podzimková M. Recidiva myxomu v levé komoře srdeční. Cor Vasa 2004; 46: 389-391.
 6. Táborská K, Linhart A. Nádory srdce. In: Aschermann M, Widimský P, Veselka J, Linhart A, Krupička J, Petrášek J, eds. Kardiologie. Praha: Galén, 2004: 1059-1075.
 7. Reynen K. Cardiac myxomas. N Engl J Med 1995; 333: 1610-1617. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Goldberg HP, Glenn F, Dotter CT, Steinberg I. Myxoma of the left atrium; diagnosis made during life with operative and post-mortem findings. Circulation 1952; 6: 762-767. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Chitwood WR Jr. Clarence Crafoord and the first successful resection of a cardiac myxoma. Ann Thorac Surg 1992; 54: 997-998. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Meng Q, Lai H, Lima J, Tong W, Qian Y, Lai S. Echocardiographic and pathologic characteristics of primary cardiac tumors: a study of 149 cases. Int J Cardiol 2002; 84: 69-75. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Engberding R, Daniel WG, Erbel R et al.. Diagnosis of heart tumours by transoesophageal echocardiography: a multicentre study in 154 patients. European Cooperative Study Group. Eur Heart J 1993; 14: 1223-1228.
 12. Leibowitz G, Keller NM, Daniel WG et al.. Transesophageal versus transthoracic echocardiography in the evaluation of right atrial tumors. Am Heart J 1995; 130: 1224-1227. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Geibel A, Kasper W, Keck A, Hofmann T, Konstantinides S, Just H. Diagnosis, localization and evaluation of malignancy of heart and mediastinal tumors by conventional and transesophageal echocardiography. Acta Cardiol 1996; 51: 395-408.
 14. Foster E, Gerber IL. Masses of the heart: perfusing the, ,good" from the bad. J Am Coll Cardiol 2004; 43: 1420-1422. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Lepper W, Shivalkar B, Rinkevich D, Belcik T, Wei K. Assessment of the vascularity of a left ventricular mass using myocardial contrast echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2002; 15: 1419-1422. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Tousek P, Orban M, Schomig A, Firschke C. Images in cardiovascular medicine. Real-time perfusion echocardiography of an intracardiac mass. Circulation 2003; 107: 2390. Přejít k původnímu zdroji...
 17. Kirkpatrick JN, Wong T, Bednarz JE et al.. Differential diagnosis of cardiac masses using contrast echocardiographic perfusion imaging. J Am Coll Cardiol 2004; 43: 1412-1419. Přejít k původnímu zdroji...
 18. Standen JR., ,Tumor vascularity" in left atrial thrombus demonstrated by selective coronary arteriography. Radiology 1975; 116: 549-550. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Soulen RL, Grollman JH Jr, Paglia D, Kreulen T. Coronary neovascularity and fistula formation: a sign of mural thrombus. Circulation 1977; 56: 663-666. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Colman T, de Ubago JL, Figueroa A et al.. Coronary arteriography and atrial thrombosis in mitral valve disease. Am J Cardiol 1981; 47: 973-977. Přejít k původnímu zdroji...
 21. Colucci WS, Schoen FJ. Primary Tumors of the Heart. In: Braunwald E, Zipes DP, Libby P, eds. Heart Disease. 6th ed.: W.B. Saunders Company, 2001: 1807-1822.
 22. Hoffmeier A, Schmid C, Deiters S et al.. Neoplastic heart disease - the Muenster experience with 108 patients. Thorac Cardiovasc Surg 2005; 53: 1-8. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Nuri MM, Naseem A, Raza A et al.. Right ventricular myxoma with heart failure. J Coll Physicians Surg Pak 2005; 15: 184-186.
 24. Grebenc ML, Rosado-de-Christenson ML, Green CE, Burke AP, Galvin JR. Cardiac myxoma: imaging features in 83 patients. Radiographics 2002; 22: 673-689. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Klima U, Wimmer-Greinecker G, Harringer W, Mair R, Gross C, Brucke P. Cardiac angiosarcoma-a diagnostic dilemma. Cardiovasc Surg 1993; 1: 674-676.
 26. Hejnal J, Pirk J, Florian M. Transseptal approach to the left atrium. Cor Vasa 1993; 35: 233-236.
 27. Reardon MJ, Smythe Jr WR. Cardiac Neoplasms. Cardiac Surgery in the Adult 2003: 1373-1400. Dostupné na internetu z URL: http://cardiacsurgery.ctsnetbooks.org/cgi/content/full/2/2003/1373.
 28. Basson CT, Aretz HT. Case records of the Massachusetts General Hospital. Weekly clinicopathological exercises. Case 11-2002. A 27-year-old woman with two intracardiac masses and a history of endocrinopathy. N Engl J Med 2002; 346: 1152-1158. Přejít k původnímu zdroji...
 29. Rees JR, Ross FG, Keen G. Lentiginosis and left atrial myxoma. Br Heart J 1973; 35: 874-876. Přejít k původnímu zdroji...
 30. Carney JA, Gordon H, Carpenter PC, Shenoy BV, Go VL. The complex of myxomas, spotty pigmentation, and endocrine overactivity. Medicine (Baltimore) 1985; 64: 270-283. Přejít k původnímu zdroji...
 31. Stratakis CA, Kirschner LS, Carney JA. Clinical and molecular features of the Carney complex: diagnostic criteria and recommendations for patient evaluation. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 4041-4046. Přejít k původnímu zdroji...
 32. Marshall WH Jr, Steiner RM, Wexler L., ,Tumor vascularity" in left atrial myxoma demonstrated by selective coronary arteriography. Radiology 1969; 93: 815-816 passim. Přejít k původnímu zdroji...
 33. Nawa S, Tamesue K, Yamamoto H. Fistula formation from neovascularity developing in malignant fibrous histiocytoma of the heart. Br J Radiol 1997; 70: 1066-1067. Přejít k původnímu zdroji...
 34. Berman ND, McLaughlin PR, Bigelow WG, Morch JE. Angiographic demonstration of blood supply of right atrial myxoma. Br Heart J 1976; 38: 764-766. Přejít k původnímu zdroji...
 35. Grollier G, Lamy E, Khayat A, Foucault JP, Potier JC. Tumoral vascularization in a case of asymptomatic myxoma. Arch Mal Coeur Vaiss 1985; 78: 653-656.
 36. Fueredi GA, Knechtges TE, Czarnecki DJ. Coronary angiography in atrial myxoma: findings in nine cases. AJR Am J Roentgenol 1989; 152: 737-738. Přejít k původnímu zdroji...
 37. Van Cleemput J, Daenen W, De Geest H. Coronary angiography in cardiac myxomas: findings in 19 consecutive cases and review of the literature. Cathet Cardiovasc Diagn 1993; 29: 217-220. Přejít k původnímu zdroji...
 38. Chadimova M, Sochman J, Ouhrabkova R. Cardiac myxoma-morphology, clinical observations, diagnosis. Cor Vasa 1993; 35: 41-47.
 39. Shimono T, Makino S, Kanamori Y, Kinoshita T, Yada I. Left atrial myxomas. Using gross anatomic tumor types to determine clinical features and coronary angiographic findings. Chest 1995; 107: 674-679. Přejít k původnímu zdroji...
 40. Sawaya JI, Dakik HA. Angiographic visualization of an atrial myxoma. N Engl J Med 2000; 342: 294-295. Přejít k původnímu zdroji...
 41. Reynen K, Kockeritz U, Taha M, Strasser RH. Neovascularization in left atrial myxoma. Z Kardiol 2004; 93: 69-71. Přejít k původnímu zdroji...
 42. Dubel HP, Knebel F, Gliech V et al. Atypical vessels as an early sign of intracardiac myxoma?. Cardiovasc Ultrasound 2004; 2: 13. Přejít k původnímu zdroji...
 43. Singh RN, Burkholder JA, Magovern GJ. Coronary arteriography as an aid in left atrial myxoma diagnosis. Cardiovasc Intervent Radiol 1984; 7: 40-43. Přejít k původnímu zdroji...
 44. Hamer AW, Weeks PA. Diagnosis of left atrial myxoma at routine coronary angiography in an asymptomatic patient. Cathet Cardiovasc Diagn 1993; 30: 233-235. Přejít k původnímu zdroji...
 45. Sakamoto H, Sakamaki T, Kanda T et al. Immunosuppressive drugs inhibit the production of interleukin-6 and interleukin-8 in cultured cardiac myxoma cells. Res Commun Mol Pathol Pharmacol 1997; 97: 60-66.
 46. Freedman SB, Isner JM. Therapeutic angiogenesis for coronary artery disease. Ann Intern Med 2002; 136: 54-71. Přejít k původnímu zdroji...
 47. Braun S, Schrotter H, Reynen K, Schwencke C, Strasser RH. Myocardial infarction as complication of left atrial myxoma. Int J Cardiol 2005; 101: 115-121. Přejít k původnímu zdroji...
 48. Panos A, Kalangos A, Sztajzel J. Left atrial myxoma presenting with myocardial infarction. Case report and review of the literature. Int J Cardiol 1997; 62: 73-75. Přejít k původnímu zdroji...
 49. Carney JA. The triad of gastric epithelioid leiomyosarcoma, functioning extra-adrenal paraganglioma, and pulmonary chondroma. Cancer 1979; 43: 374-382. Přejít k původnímu zdroji...
 50. Gaissmaier C. Carney complex. Circulation 1999; 100: 150-150. Přejít k původnímu zdroji...